Všeobecné obchodní podmínky

Prodávající: Daniel Axmann
Se sídlem: J. Opletala 174, 738 01 Frýdek-Místek
Identifikační číslo: 10741291
Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném na Magistrátu města ve Frýdku-Místku
Kontaktní e-mail: info@knowtrade.cz
Pro prodej digitálního vzdělávacího obsahu, prostřednictvím e-shopu, vytvořeným přes on-line poskytovatele webnode.com 

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek 

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP" nebo "obchodní podmínky") platí pro nákup vzdělávacího digitálního obsahu (dále jen "digitální obsah") přes e-shop a upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") skrze prodejní formulář. 

1.2 Digitální obsah je autorským dílem prodávajícího ve smyslu § 2 zákona č. 121/2001 Sb., o právu autorském (dále jen "AutZ"), tudíž bez příslušné licenční smlouvy uzavřené s prodávajícím se kupujícímu zakazuje digitální obsah užít ve smyslu § 12 AutZ, zejména pak se kupujícímu zakazuje digitální obsah rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat nebo sdělovat veřejnosti.

1.3 Nákup digitálního obsahu probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí práva a povinnosti obou stran, které společně uzavírají kupní smlouvu. Ujednání, která jsou v kupní smlouvě uvedena odlišně od ustanovení VOP, mají přednost (tím se rozumí, že text kupní smlouvy je nad textem VOP).

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze rovněž uzavřít v českém jazyce. 

1.5 VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě předtím, než si zmíněný digitální obsah pořídíte. Kupující by se měl ještě před oficiálním zakoupením seznámit s kupní smlouvou a v případě nejasností kontaktovat prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty. 

1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Uzavření kupní smlouvy 

2.1 Veškerá prezentace produktů je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Prodávající, jakožto autor digitálního obsahu rovněž nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty a seznamuje tímto své čtenáře s možností rizik. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije.

2.2 E-shop, vytvořen skrze systém webnode.com, obsahuje informace o produktu, a to včetně uvedení cen. Ceny zboží jsou uvedeny včetně již zahrnutých poplatků. Tyto ceny zůstávají vždy v platnosti po dobu neurčitou, a to v rámci aktuálně vyobrazené ceny na prodejním formuláři. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

2.3 Webové rozhrání neobsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží z důvodu doručení produktu skrz e-mailovou schránku. 

2.4 Pro objednání produktu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhrání obchodu. Tento objednávkový formulář zahrnuje zejména následující informace: název produktu, cena produktu, počet kusů, způsob platby a fakturační údaje zákazníka zahrnující jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a kontaktní e-mail pro zaslání digitálního obsahu. 

2.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to včetně změny způsobu platby (pokud je dostupných více variant). Objednávku kupující potvrdí kliknutím na tlačítko "dokončit objednávku". Prodávající neprodleně po obdržení fakturačních údajů zákazníka vystaví fakturu a potvrdí přijetí objednávky prostřednictvím elektronické pošty. 

2.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství objednaného zboží, výše kupní ceny, náklady) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například formou elektronické pošty). 

2.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká a kupní smlouva je uzavřena doručením přijetí objednávky (tzv. akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou v prodejním formuláři. 

2.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení nebo telefonní hovor) si hradí kupující sám. 

III. Cena zboží a platební podmínky 

3.1 Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

  • 3.1.1 Bezhotovostně formou bankovní převodu (doporučeno) 

  • 3.1.2 Bezhotovostně platební kartou (pokud je tato varianta dostupná) 

3.2 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou variantu uhrazení. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. 

3.3 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy. Po uplynutí této doby se objednávka v případě neuhrazení automaticky stornuje. 

 3.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit plnou částku uvedenou v prodejním formuláři. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn ihned po připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

3.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před samotným odesláním digitálního obsahu kupujícímu. 

3.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

3.7 Prodávající má povinnost vystavit kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není registrován jako plátce DPH. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu ihned po uhrazení ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

IV. Odstoupení od kupní smlouvy 

4.1 Kupující má právo od kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu, do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží odstoupit bez udání důvodu, vyjma případů uvedených v článku 4.2 nebo případů stanovených zákonem. 

4.2 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po doručení nenávratně smíšeno s jiným zbožím. Od kupní smlouvy kupující rovněž nemůže odstoupit v případě, že se jedná o dodávku zvukové, obrazové či digitální nahrávky, pokud byl porušen jejich obal. Dále v souladu s § 1837 písm. 1) občanského zákoníku prodávající výslovně sděluje, že kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. 

4.3 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení stačí kontaktovat prodávajícího prostřednictvím mailové adresy. 

4.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

4.5 Bude-li kupující splňovat veškeré podmínky odstoupení od kupní smlouvy uvedené v čl. 4.3 a nebude-li odstoupení vyloučeno ve smyslu čl. 4.2, vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

4.6 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

4.7 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

4.8 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

V. Dodací podmínky 

5.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Náklady na dopravu s ohledem na charakter produktu (digitální obsah) nejsou účtovány. 

5.2 Jedná-li se o digitální obsah, bude kupujícímu zaslán po uhrazení kupní ceny na sdělenou elektronickou adresu jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno otevřít či stáhnout. 

5.3 Při platbě prováděné běžným bankovním převodem bude digitální obsah doručen ihned po uhrazení požadované částky, většinou však do tří pracovních dnů. 

5.4 Pro plnou funkčnost vyžaduje digitální obsah k dispozici softwarové, případně hardwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu PDF.

VI. Práva z vadného plnění 

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). 

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména pak prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: a) má produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. b) se produkt hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto produktu obvykle používá, c) produkt odpovídá provedení smluveného vzorku či předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc vyhovuje požadavkům právních přepisů. 

6.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 

6.4 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí. 

6.5 Je-li vadné plnění podstatný porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2106 občanského zákoníku, a to: a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží b) na odstranění vady opravou věci c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) na odstoupení od kupní smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, vyjma případů upravených v § 2106 odst. 2 občanského zákoníku. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva dle článku o VOP. 

6.6 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2107 občanského zákoníku, a to na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu však nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. 

6.7 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího (dále jen "reklamace"), a to prostřednictvím mailové adresy na info@knowtrade.cz. 

6.8 Kupující bere na vědomí, že jakákoli případná ztráta, která mu vznikne v souvislosti se zakoupeným digitálním obsahem, není vadou ve smyslu tohoto článku VOP.

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran 

7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny produktu. 

7.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

7.3 Vyřizování stížností spotřebitelů zajištuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy tradingknowhowcz@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

7.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 

7.5 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.6 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

VIII. Ochrana osobních údajů

8.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné neřízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

IX. Zasílání obchodních sdělení

9.1 Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo (je-li uvedeno) kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. 

9.2 Kupující má možnost souhlasit se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronické pošty. Pro zasílání obchodních sdělení je potřeba v prodejním formuláři tento souhlas potvrdit. V případě vynechání tohoto pole nebudou obchodní sdělení zasílána.

X. Závěrečná ustanovení 

10.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy. 

10.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení takové, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 

10.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě. 

10.4 Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s veškerými VOP, a že s nimi bez výhrad souhlasí. 

10.5 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 19.4.2021. 

10.6 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa elektronické pošty info@knowtrade.cz

Ve Frýdku-Místku dne 19.4.2021